Телефонуйте зараз: (067) 608-35-35, (044) 495-50-10

Статті

Зберігання вантажів. Який варіант вибрати?

Ніде зберігати товар? У Вас переїзд або ремонт? Завал документів в офісі? Все це причини, за якими багато хто звертається до сервісу складських послуг. І тут існує кілька варіантів... Що ж вибрати? Яке зберігання найбільш вигідне?

12 груд. 2018


Складское хранение грузов. Какой вариант выбрать?

Негде хранить товар? У Вас переезд или ремонт? Завал документов в офисе? Все это причины, по которым многие обращаются к сервису складских услуг. И здесь существует несколько вариантов... Что же выбрать? Какое хранение наиболее выгодно?

12 груд. 2018


Відповідальне зберігання документів

Діяльність будь-яких компаній, навіть дрібного бізнесу, має на увазі ведення ділової документації. І питання збереження цінної інформації є невід'ємною складовою виробничої діяльності. Документи збираються в архіви, їх накопичується все більше! Де ж зберігати всі ці непідйомні папки, які займають багато місця і захаращують офісні приміщення?

12 груд. 2018


Ответственное хранение документов

Деятельность любых компаний, даже мелкого бизнеса, подразумевает ведение деловой документации. И вопрос сохранности ценной информации является неотъемлемой составляющей производственной деятельности. Документы собираются в архивы, их накапливается все больше! Где же хранить все эти неподъемные папки, которые занимают много места и захламляют офисные помещения?

12 груд. 2018


Транспортні послуги та IT

Технології не стоять на місці. Розробляються нові гаджети, підвищується рівень їх можливостей. І вдома, і на роботі - всюди ми стикаємося з новими технологіями. Не оминули вони і сферу логістики.

12 груд. 2018


Логистические услуги и IT

Технологии не стоят на месте. Разрабатываются новые гаджеты, повышается уровень их возможностей. И дома, и на работе - всюду мы сталкиваемся с новыми технологиями. Не обошли они и сферу логистики.

12 груд. 2018


Новий рівень логістичного аутсорсингу - 5PL

5PL - даний вид логістичного аутсорсингу виник завдяки новітнім розробкам в області мережевих з'єднань і інтелектуального програмного забезпечення баз даних, в сукупності з розвитком стратегічних партнерств серед всіх учасників логістичних ланцюгів.

11 лист. 2018


Новый уровень логистического аутсорсинга - 5PL

5PL – данный вид логистического аутсорсинга возник благодаря новейшим разработкам в области сетевых соединений и интеллектуального программного обеспечения баз данных, в совокупности с развитием стратегических партнерств среди всех участников логистических цепей.

11 лист. 2018


Транспорт і Транспортні біржі

Своєчасне і якісне перевезення вантажів відіграє важливу роль для сучасного бізнесу. Для полегшення планування і зниження витрат в логістиці служать Транспортні біржі. Завдяки даній системі транспортно-експедиційні підприємства щодня отримують актуальну інформацію про пропозиції щодо вантажу і вільного транспорту. Це дає можливість швидко відправити вантаж в заданому напрямку.

11 лист. 2018


Транспорт и Транспортные биржи

Своевременная и качественная перевозка грузов играет важную роль для современного бизнеса. Для облегчения планирования и снижения затрат в логистике служат Транспортные биржи. Благодаря данной системе транспортно-экспедиционные предприятия ежедневно получают актуальную информацию о предложениях по грузу и по свободному транспорту. Это дает возможность быстро отправить груз в заданном направлении.

11 лист. 2018


Зберігання продукції на високоякісних складах класу А

Склади відповідального зберігання класу А відповідають високим вимогам логістики. Це профільні споруди, які забезпечують найкращі умови для зберігання різних вантажів.

11 лист. 2018


Хранение продукции на высококачественных складах класса А

Склады ответственного хранения класса А отвечают высоким требованиям логистики. Это профильные сооружения, которые обеспечивают наилучшие условия для хранения различных грузов.

11 лист. 2018


Бізнес в Україні. Транспортно-логістичний супровід

Сьогодні свій власний бізнес може почати кожен з нас. Тут важливі ідея і якісний бізнес-план. Діяльність більшості компаній так чи інакше пов'язана із зберіганням виготовленої продукції або товарів, переміщенням вантажів. У цьому питанні важливо використовувати спеціально обладнані складські приміщення та перевірених надійних перевізників.

11 лист. 2018


Бизнес в Украине. Транспортно-логистическое сопровождение

Сегодня свой собственный бизнес может начать каждый из нас. Здесь важны идея и качественный бизнес-план. Деятельность большинства компаний так или иначе связана с хранением изготовленной продукции или товаров, перемещением грузов. В этом вопросе важно использовать специально оборудованные складские помещения и проверенных надежных перевозчиков.

11 лист. 2018


Міжнародні перевезення вантажним автотранспортом

Жоден великий бізнес сьогодні не може обійтися без якісного перевезення продукції або матеріалів. Вантажоперевезення міжнародні, або транспортування вантажів усередині країни - найбільш затребувані послуги, що надаються транспортними компаніями. І тут важливо швидко і правильно підібрати автомобіль і скласти маршрут. А довірити цю справу професіоналам набагато зручніше і дешевше, ніж утримувати власний автопарк.

11 лист. 2018


Международные перевозки грузовым автотранспортом

Ни один крупный бизнес сегодня не может обойтись без качественной перевозки продукции или материалов. Грузоперевозки международные, или транспортировка грузов внутри страны – самые востребованные услуги, предоставляемые транспортными компаниями. И здесь важно быстро и правильно подобрать автомобиль и составить маршрут. А доверить это дело профессионалам гораздо удобнее и дешевле, нежели содержать собственный автопарк.

11 лист. 2018


Митне оформлення - швидко і професійно

Митний брокер надає послуги з декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Можна зайнятися заповненням всієї необхідної документації самостійно. Але, з огляду на тривалість цього процесу, більшість імпортерів і експортерів звертається за допомогою до компетентних професіоналів, які стежать за змінами в нормативній базі і постійно підвищують свою кваліфікацію в питаннях оформлення міжнародних вантажних перевезень.

11 лист. 2018


Таможенное оформление - быстро и профессионально

Таможенный брокер оказывает услуги по декларированию товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины. Можно заняться заполнением всей необходимой документации самостоятельно. Но, учитывая продолжительность этого процесса, большинство импортеров и экспортеров обращается за помощью к компетентным профессионалам, которые следят за изменениями в нормативной базе и постоянно повышают свою квалификацию в вопросах оформления международных грузоперевозок.

11 лист. 2018


Якісне перевезення зернових вантажів і зерна автотранспортом

Один з найскладніших вантажів для перевезення - зерно і зернові культури. До вантажоперевезень пред'являється цілий ряд вимог. Саме тому організацію доставки зерна краще доручити професіоналам.

11 лист. 2018


Качественная перевозка зерновых грузов и зерна автотранспортом

Один из самых сложных грузов для перевозки - зерно и зерновые культуры. К грузоперевозкам предъявляется целый ряд требований. Именно поэтому организацию доставки зерна лучше поручить профессионалам.

11 лист. 2018


Оренда виробничих складських приміщень в Києві

Ви виробляєте продукцію, і у вас немає приміщень, де її зберігати? Або вам потрібен склад для тимчасового зберігання товарів? Зараз керівники компаній все частіше вдаються до послуги оренди складських приміщень. Переваги очевидні.

11 лист. 2018


Аренда производственных складских помещений в Киеве

Вы производите продукцию, и вам негде ее хранить? Или вам нужен склад для временного хранения товаров? Сейчас руководители компаний все чаще прибегают к услуге аренды складских помещений. Преимущества очевидны.

11 лист. 2018


Основні цілі і завдання транспортної логістики

Що таке транспортна логістика і як вибрати надійну транспортну логістичну компанію?

11 лист. 2018


Основные цели и задачи транспортной логистики

Что такое транспортная логистика и как выбрать надежную транспортную логистическую компанию?

11 лист. 2018


Склад відповідального зберігання - що це, і кому він потрібен?

Послуга відповідального зберігання сьогодні є сегментом, що найдинамічніше розвивається в області зберігання товарів. Склади, на яких надається така послуга, оснащуються найновішим обладнанням за останніми тенденціями складської галузі, Саме це гарантує найвищий рівень зберігання товарів.

11 лист. 2018


Склад ответственного хранения - что это, и кому он нужен?

Услуга ответственного хранения сегодня является самым динамически развивающимся сегментом в области хранения товаров. Склады, на которых предоставляется такая услуга, оснащаются новейшим оборудованием по последним тенденциям складской отрасли, Именно это гарантирует самый высокий уровень хранения товаров.

11 лист. 2018


Правила зберігання вантажів на складі

Як часто ми замислювалися про те, як відбувається зберігання вантажу на складі? Які етапи він проходить? У цій статті ми трохи розповімо вам про зберігання вантажів на складі, і про правила зберігання.

11 лист. 2018


Правила хранения грузов на складе

Как часто мы задумывались о том, как происходит хранение груза на складе? Какие этапы он проходит? В этой статье мы немного расскажем вам о хранении грузов на складе, и о правилах хранения.

11 лист. 2018


Вибір і оренда складських приміщень

Все, що необхідно знати при оренді складу для вашого бізнесу

10 жовт. 2018


Выбор и аренда складских помещений

Всё, что необходимо знать при аренде склада для вашего бизнеса

10 жовт. 2018


Як оформити вантаж на митниці

Митне декларування - важлива складова в міжнародних вантажоперевезеннях

10 жовт. 2018


Как оформить груз на таможне

Таможенное декларирование – важная составляющая в международных грузоперевозках

10 жовт. 2018


Відповідальне зберігання. Вибір складу

Класифікація складських приміщень.

10 жовт. 2018


Ответственное хранение. Выбор склада

Классификация складских помещений.

10 жовт. 2018


Компанія ЯрТранс - Ваш вибір

Компанія ЯрТранс була створена 12 років тому. Тоді тут працювали всього три людини, сьогодні ж число співробітників зросло до 30 осіб.

10 жовт. 2018


Компания ЯрТранс - Ваш выбор

Компания ЯрТранс была создана 12 лет назад. Тогда здесь работали всего три человека, сегодня же число сотрудников выросло до 30 человек.

10 жовт. 2018


Советы по объединению электронной коммерции и логистики

В этой статье мы расскажем об основных аспектах интеграции коммерции с логистикой.

10 жовт. 2018


Поради по об'єднанню електронної комерції і логістики

У цій статті ми розповімо про основні аспекти інтеграції комерції з логістикою.

10 жовт. 2018


Переваги 3PL-операторів

Чому варто вибирати саме 3PL-оператора для послуг у сфері логістики?

10 жовт. 2018


Преимущества 3PL-операторов

Почему стоит выбирать именно 3PL-оператора для услуг в сфере логистики?

10 жовт. 2018


Парковка заборонена !!! Нові штрафи з 27 вересня 2018 року

Зупинити автомобіль в спеціально відведеному для цього місці, строго дотримуючись ПДР, у водіїв виходить не завжди. Чому ж віддати перевагу, якщо зупинка заборонена: штраф або незручний варіант парковки? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти, які санкції можуть бути задіяні щодо порушника.

10 жовт. 2018


Парковка запрещена!!! Новые штрафы с 27 сентября 2018 года

Остановить автомобиль в специально отведенном для этого месте, строго придерживаясь ПДД, у водителей получается не всегда. Что же предпочесть, если остановка запрещена: штраф или неудобный вариант парковки? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, какие санкции могут быть задействованы относительно нарушителя.

10 жовт. 2018


Новые тенденции в логистике 2018

Ежедневно в мире происходит эволюция. В любом сегменте, в любой отрасли. Эволюция дошла и до логистики. Эту эволюцию спроецировала главная и важная проблема грузоотправителей всего мира, которые сталкивались с проблемами при доставке товара или груза конечному потребителю.

04 квіт. 2018


Адресное хранение на складе от ЯрТранс

Сегодня, существует большой перечень складских услуг, среди которых и адресное хранение.

04 квіт. 2018


Складские услуги и их преимущества

В сегодняшнем современном мире активно развиваются сегменты транспортной, а также торговых сфер.

04 квіт. 2018


Яртранс — гарант безопасности грузоперевозок

Грузоперевозки, это неотъемлемая часть любой  логистической компании.

04 квіт. 2018


Логістика та  її напрямки

Безсумнівно, більшість компаній користуються послугами логістичних компаній, для того, щоб робота була злагодженою та безперебійної. Логістика - безсумнівно цікава і потрібна річ не тільки для компаній, що займаються поставками вантажів і т.д., але і нам, звичайним громадянам.

04 квіт. 2018


Подзвоніть мені
Презентація